Nieuws

< terug

Virtuele ontmoeting met minister Sophie Wilmès

29-03-2021 584


© foto - Belgium Foreign Affairs, Foreign Trade and Development Cooperation

Vandaag het College van secretarissen-generaal (Alain de Muyser, Rudy Huygelen en Frans Weekers) van de Benelux een virtuele ontmoeting met de Belgische vice-eersteminister en minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès. België is dit jaar voorzitter van het Comité van Ministers van de Benelux Unie, met een ambitieus programma. De leidraad hierbij voor België is de versterking van de banden tussen de Benelux en de Europese Unie, met aandacht voor de samenwerking met andere regionale groepen. Eerder deze maand lichtte minister Sophie Wilmès de Belgische Benelux-prioriteiten toe in het Benelux-parlement, waarbij ze uitdrukkelijk haar Nederlandse ambtsgenoot Stef Blok bedankte voor de behaalde resultaten in 2020 tijdens het Nederlandse voorzitterschap. 

De minister en het college bespraken het intensieve overleg tussen de drie landen rond COVID-19 met drie overlegplatformen die actief zijn op vlak van Buitenlandse Zaken, de crisiscentra en de gezondheidsdiensten. Ook Noordrijn-Westfalen en Noord-Frankrijk worden hierbij betrokken. Deze platformen staan garant voor een voortdurende informatie-uitwisseling om de vinger aan te pols te houden. 

Deze bijeenkomst liet mevrouw de minister en de leden van het College verder toe de balans op te maken van de continuïteit en voortgang van de samenwerkingsprojecten in Benelux-verband op vlak van Economie, Veiligheid en Duurzaamheid. Zo wordt er gewerkt om obstakels voor grensoverschrijdende handel tussen de buurlanden weg te werken, door o.a. het lanceren van een digitaal kennis- en informatiepunt voor de retail sector. Verder zal ook de arbeidsmobiliteit worden gefaciliteerd door het ondertekenen van een Verdrag tussen de Benelux-landen en de Baltische staten rond diplomaerkenning. Rond klimaatsamenwerking staat een Benelux-Klimaatplatform in de steigers, om de regionale dimensie van het klimaatbeleid zichtbaar te maken en alle spelers op het terrein samen te brengen om expertise te delen. Voor het verduurzamen van het transport wordt momenteel de laatste hand gelegd, in het licht van Europese verplichtingen, aan het opzetten van een gemeenschappelijke Benelux-dienst voor het registreren van operatoren van laadpunten. Ook zal binnen het Pentalaterale Energieforum de samenwerking op energiegebied versterkt worden, onder meer op vlak van waterstof. Recent keurde het Belgische federale parlement het nieuwe Benelux-Verdrag over politiesamenwerking goed, want de grensoverschrijdende veiligheidssamenwerking tussen de Benelux-landen zal intensiveren met een voorlopersrol binnen de EU. Verder werden de eerste bijeenkomsten georganiseerd om de operationele samenwerking met Frankrijk rond drugscriminaliteit een nieuwe dynamiek te geven.

Ten slotte informeerden de Collegeleden minister Wilmès over de verdere modernisering van het Benelux-secretariaat, met een lopende audit die de toekomstige werking zal versterken. Zo kan volgens het College de interne organisatie op korte termijn verbeterd worden om deze dynamischer, efficiënter en transparanter te maken om nog beter voorbereid te zijn op de toekomstige uitdagingen.

Actueel

Benelux zet verder in op regionale energie samenwerking in Penta Regio

14 jun. 2021 60

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland werken sinds 2005 samen in het ‘Pentalateral Energy Forum’; hét kader voor regionale samenwerking in Centraal-West Europa, dat politieke steun verleent aan een proces van regionale integratie richting een... lees meer

Directeuren-generaal van de Europese Crisiscentra leggen grondslag voor samenwerking en partnerschap

10 jun. 2021 3047

Op 10 juni 2021 hebben 27 Europese landen zich aangesloten bij het virtuele overleg van het ‘Netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra’. Het doel van deze bijeenkomst is duidelijk : de grondslagen leggen voor een samenwerkingsprotocol dat het mogelijk zal maken de ... lees meer

EU-landen willen zich aansluiten bij Benelux-fietsverklaring

03 jun. 2021 180

Op Wereldfietsdag maakte tijdens de Europese Transportraad de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bekend een bijeenkomst te hebben georganiseerd met verschillende EU-lidstaten die zich willen aansluiten bij de Benelux-verklaring ten gunste van een ambitieus Europees ... lees meer

meer nieuwsberichten