Nieuws

< terug

Jean Asselborn zit de bijeenkomst van het Benelux Comité van Ministers voor

09-12-2019 709


Meegedeeld door: ministerie van Buitenlandse en Europese Zaken

Op 9 december 2019 kwam het Comité van Ministers van de Benelux Unie te Brussel bijeen onder het voorzitterschap van Jean Asselborn, Luxemburgs minister van Buitenlandse en Europese Zaken. Nederland werd vertegenwoordigd door Stef Blok, minister van Buitenlandse Zaken, en België werd vertegenwoordigd door David Clarinval, vice-eersteminister en minister van Begroting en Ambtenarenzaken.

Het Comité van Ministers heeft in aanwezigheid van het College van secretarissen-generaal van de Benelux de in 2019 behaalde resultaten geëvalueerd. Bij de uitvoering van het jaarplan 2019 lag de focus op energietransitie en de bestrijding van klimaatverandering, versterking van de interne markt en bevordering van digitalisering.

Het Luxemburgse voorzitterschap heeft bijzondere nadruk gelegd op klimaatmitigatie en klimaatadaptatie. Ook de belangen van consumenten en bedrijven in de Benelux vormden een centraal aandachtspunt, met name met de uitvoering van de Benelux-aanbeveling inzake territoriale leveringsbeperkingen (TSCs) in de Benelux. Deze aanbeveling strekt ertoe de moeilijkheden voor bedrijven bij de toegang tot toeleveringsnetwerken van hun keuze binnen de interne EU-markt een halt toe te roepen.

Het Luxemburgse voorzitterschap heeft tevens ingezet op de uitvoering van het nieuwe Benelux-Verdrag inzake politiesamenwerking, dat op 23 juli 2018 werd ondertekend, en heeft er zich op toegelegd de digitale infrastructuur tussen de drie landen te verbeteren om specifieke projecten ook grensoverschrijdend mogelijk te maken. Daarbij gaat het om mobiele betalingen, zelfrijdende auto’s en het verbeteren van de grensoverschrijdende gezondheidszorg.

Op het vlak van de intergouvernementele samenwerking is de samenwerking tussen de Benelux-landen op het gebied van buitenlands beleid versterkt. Daartoe werd een aantal overlegvergaderingen op ministerieel niveau en op het niveau van hoge ambtenaren uit de drie landen georganiseerd, met onder meer gezamenlijke vergaderingen van de ministers van Buitenlandse Zaken van de Benelux met hun ambtgenoten uit de Baltische staten en met de Visegrádgroep. Een vernieuwde politieke verklaring van de Benelux met Noordrijn-Westfalen werd in de marge van de Top op 2 april 2019 te Luxemburg ondertekend.

De ministers hebben hun goedkeuring gehecht aan het Benelux-jaarplan 2020 en hebben de begroting voor het komende jaar aangenomen. 

Minister Stef Blok heeft daarop zijn collega’s op de hoogte gebracht van de eerste hoofdlijnen van het aanstaande Nederlandse voorzitterschap van de Benelux dat op 1 januari a.s. van start gaat.

 

Actueel

Penta-studie schept duidelijkheid over evenwicht vraag en aanbod van elekriciteit in de toekomst

20 mei 2020 61

Het Pentalateral Energy Forum is het platform voor regionale energiesamenwerking in Centraal-West Europa (Benelux-DE-FR-AT-CH), gebaseerd op het Benelux secretariaat. Het werkt aan een betrouwbare, duurzame en geïntegreerde energiemarkt in de regio, als opstap naar een Europese mar... lees meer

Benelux-landen versoepelen maatregelen rond COVID-19

07 mei 2020 296

Recent maakten de regeringen van de Benelux-landen hun exit plannen bekend met daarin een versoepelingen van maatregelen rond COVID-19.  De drie Benelux-landen doen dit in overeenstemming met hun specifieke situatie en de regeringsleiders houden met elkaar en de buurlanden contact.... lees meer

Penta-energiesamenwerking zet in op green recovery bij herstel na COVID-19

29 apr. 2020 318

Nederlands Directeur-Generaal voor Klimaat en Energie, Sandor Gaastra, organiseerde vandaag een strategisch energieoverleg met zijn collega’s van het Penta-samenwerkingsverband (België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland). Op de agenda van hun skype meeting ... lees meer

meer nieuwsberichten