Nieuws

< terug

Investeren in een duurzaam Noordzeenetwerk van windmolenparken: van studiewerk naar operationele fase

26-10-2015 1205


Oostende, 23-10-2015| Als afsluiter van de Benelux Week van de Energie verzamelden overheden, investeerders en internationale experts in offshore energie tijdens een 10-landen conferentie in Oostende. In 2010 werd de idee gelanceerd om de windmolenparken op de Noordzee van Frankrijk tot Noorwegen onderling te verbinden en zo te zorgen voor een krachtige bron van hernieuwbare energie. Het zal het meest innovatie en efficiëntste energiewingebied in Europa worden. Deze Conferentie was bedoeld om de banden tussen de landen te verstevigen en de investeringen in een offshore grid op de Noordzee te bespoedigen. Investeerders willen duidelijkheid en zekerheid. De Belgische staatssecretaris voor de Noorzee, Bart Tommelein, opende de conferentie en de Belgische minister voor Energie, Marie Christine Marghem, sloot af.

 De Benelux-landen waren in 2010 de initiatiefnemers van dit Noordzeenetwerk. Onder Belgisch voorzitterschap wilden ze het vijfjarig bestaan kracht bijzetten en aansturen op concrete projecten en samenwerkingen tussen de oeverstaten van de Noordzee.

”De uitbouw van offshore is onmisbaar voor de toekomst en voor de energietransitie van België. Windmolenparken op zee zijn eveneens belangrijk om de doelstellingen op het vlak van hernieuwbare energie te bereiken tegen 2020 en 2030”, onderstreept de minister van Energie Marie Christine Marghem.

“Offshore windenergie is heel belangrijk voor ons land. Tegen 2020 zullen de windmolens op zee de helft van de elektriciteitsbehoefte van onze Belgische huishoudens dekken . Interconnectiviteit wordt daarom, net als energieopslag, steeds belangrijker om het net in evenwicht te houden en productie- en verbruikspieken optimaal te gebruiken. België en de Benelux spelen een echte voortrekkersrol in het NSCOGI-dossier, waarin vandaag belangrijke stappen voorwaarts werden gezet. Ik hoop dat we hier zo snel mogelijk mee verder kunnen, want een geïnterconnecteerd Europees energienet waarborgt betaalbare, betrouwbare en duurzame energie, en zal bovendien zorgen voor economische groei en jobcreatie in de hele Europese Unie”, zegt staatssecretaris voor de Noordzee Bart Tommelein.

 North Seas Countries Offshore Grid Initiative (NSCOGI)

 Momenteel werken 10 landen gelegen aan de Noordzeeën*, verenigd in het zogenaamde North Seas Countries Offshore Grid Initiave (NSCOGI), reeds 5 jaar aan een gigantisch project om een stopcontact in de Noordzee te ontwikkelen. Dit om de grootste leverancier van hernieuwbare energie in Europa te worden. De Benelux is hiervan de motor. Het Secretariaat-generaal van de Benelux Unie treedt op als permanent secretariaat van deze samenwerking. Dit initiatief kan uitgroeien tot hét model van energie samenwerken waarop de Europese Unie (Energie Unie) zich kan inspireren.

 Tijdens de conferentie bespraken overheden samen met de industrie de mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van dit elektriciteitsnet in de Noordzee dat zowel windmolenparken onderling als met de Noordzeelanden verbindt. Zowel het beheer als financieringsaspect kwamen aan bod.

*De deelnemende lidstaten zijn de Benelux-landen, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Ierland, Denemarken, Zweden en Noorwegen.

Investering van 30 miljard EUR

Uit een recente studie, uitgevoerd in opdracht van NSCOGI, blijkt dat de totale kostprijs van dit ‘stopcontact in de Noordzee’ rond de 30 miljard EUR bedraagt. De besparing die het verbinden van windmolenparken in de Noordzee oplevert liggen minimaal rond 1,5 miljard euro per jaar en de maatschappelijke voordelen zij enorm: een betere marktwerking wat neerkomt op minder productiekosten voor energie en lagere prijzen voor de consument.

Operationele doelstellingen

Na het studiewerk kwam vandaag het moment om over te gaan tot concrete doelstellingen. Deze conferentie leverde dan ook een aanzet op tot een vernieuwde politieke aandacht en een werkprogramma voor de komende jaren.

Meer en meer kiezen de lidstaten voor hernieuwbare energie. Grootschalige en innovatieve projecten zoals dit Noordzee-netwerk zijn noodzakelijk om de doelstellingen op het vlak van klimaat- en hernieuwbare energie te halen.

Regionale samenwerking op dit vlak kan alleen maar succesvol zijn als er goed gedefinieerde, operationele doelstellingen zijn waarbij de betrokkenheid van alle stakeholders zoals de overheden, netbeheerders en regulatoren maximaal is maar ook dat die doelstellingen politiek ondersteund worden.

Actueel

Kennismaking met de Korpschef Zeeland – West-Brabant

21 sep. 2021 59

Op 21 september 2021 vond op het Secretariaat-generaal in Brussel een fysieke vergadering van het college van Secretarissen-generaal en mevrouw Gerda van Leeuwen, de nieuwe korpschef van de Nederlandse politie-eenheid Zeeland – West-Brabant plaats. Gerda van Leeuwen is de gemandate... lees meer

Ondertekening van een samenwerkingsprotocol in het kader van crisisbeheer

15 sep. 2021 1253

Op dinsdag 14 september kwam in Brussel het Netwerk van directeuren generaal van Europese Crisiscentra samen. 20 Europese landen hebben er een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit akkoord structureert de doelstellingen en beklemtoont de bereidheid tot meer internationale samenwer... lees meer

Inhulding eerste Beneluxplein in Brussel

14 sep. 2021 160

Namens het College van Burgemeester en Schepenen, hebben Philippe Close, Burgemeester van de Stad Brussel en Ans Persoons, Schepen van Stedenbouw van de Stad Brussel het eerste Beneluxplein in het Brussels Hoofstedelijk Gewest officieel ingehuldigd samen met Sophie Wilmes, Minister... lees meer

meer nieuwsberichten