Nieuws

< terug

Benelux waterstof infrastructuur als bouwsteen voor de Europese Green Deal

11-02-2021 442


Succesvolle studie-ochtend over toekomstige waterstofinfrastructuur in de Benelux regio  

De Europese "green deal" wil de EU tegen 2050 broeikasgasneutraal maken. Studies tonen aan dat de noodzakelijke transformatie een enorme maar haalbare uitdaging is. Er zullen productiesystemen ontstaan die leiden tot een sterk geografisch geconcentreerde extra vraag naar duurzame elektriciteit, gassen en brandstoffen. Er zijn nieuwe transport- en opslaginfrastructuren nodig. 

De Benelux / NRW-regio met zijn intensieve, geclusterde zware industrie staat voor deze uitdaging. Waterstof kan hierbij een belangrijke rol spelen. Dit wordt verkend en politiek ondersteund door Europa en de verschillende Benelux-landen en -regio's. Groene waterstof en specifiek ook de uitvoering van de van de Pentalaterale waterstofverklaring uit 2020 zijn essentieel onderdeel van de Benelux samenwerking rond energietransitie en een prioriteit van het huidig Belgisch voorzitterschap van de Benelux. 

Tegen deze achtergrond vond op 11 februari een studie-ochtend plaats over de mogelijke grensoverschrijdende waterstofinfrastructuur die nodig zal zijn in de Benelux-regio en de afstemming en samenwerking die daarvoor nodig is in de Benelux, en met Noordrijn-Westfalen en Noord-Frankrijk. De bijeenkomst draagt inhoudelijk bij aan het werk van de Benelux-werkgroep waterstof en de werkgroep waterstof van de Pentalaterale energiesamenwerking, waarvan het SG Benelux het secretariaat voert. 

De dag werd ingeleid door Bart Biebuyck, die vanuit het Europees perspectief wees op de sterktes en kansen voor de Benelux bij de ontwikkeling van waterstof projecten. Met name de sterke kennis omgeving en bestaande infrastructuur tussen havens en zware industrie sprongen hierbij in het oog. Dit werd verder ingekleurd door de studies, projecten, plannen en verwachtingen van het Wuppertalinstituut, de haven Rotterdam, de haven Antwerpen, de Nederlandse Gasunie, het Luxemburgse Encevo en het Belgische Fluxys, die werden gepresenteerd en besproken. 

Een levendig panel van vertegenwoordigers van de Belgische federale overheid, Nederland, Luxemburg, Vlaanderen en Wallonië reageerde vanuit een beleidsperspectief, en besprak de noodzaak en kansen voor grensoverschrijdende samenwerking. Concreet stelde Luxemburg voor om het ecosysteem voor waterstof gedetailleerd in kaart te brengen als aanvulling op de bestaande backbone studies die zich tot nog toe toeleggen op de grote havens en industriële centra. Nederland wees op de grote belang van waterstof in combinatie met de grote investeringen hernieuwbare energie, bijvoorbeeld in offshore wind op de Noordzee. België deelde de ambities rondom waterstof en wenste grensoverschrijdende samenwerking in Benelux, Penta- en Noordzee verband te instrumentaliseren voor het verwezenlijken van de Green Deal en wees daarbij op het enorme potentieel aan innovatie en kennis beschikbaar in de Benelux en omstreken. 

In zijn conclusies onderstreepte adjunct Secretaris-generaal Rudy Huygelen dat de Benelux het draagvlak en de beleidsinstrumenten heeft om concreet bij te dragen aan de ontwikkeling van een groene waterstofeconomie en de noodzakelijke infrastructurele “back bone”. Hij wees o.a. op technische en wettelijke barrières, garanties van oorsprong, de rol in (goederen) transport, onderzoek en het belang van adequaat opgeleid personeel. Een verdiepende studie naar de benodigde Benelux waterstof “back bone” zou een meerwaarde hebben. Tenslotte riep hij op het voor waterstof politiek gunstige klimaat te gebruiken. Waterstof staat in de spotlight en in Europese, nationale en regionale energie-, klimaat- en relance plannen neemt het een plaats gevonden. 

De ochtend werd georganiseerd in het kader van het Benelux Energie Expertise Netwerk dat tot doel heeft de energietransitie in de Benelux te ondersteunen en kennisinstellingen, overheden en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven bijeen te brengen. Het telt momenteel bijna 50 leden uit de Benelux landen en heeft strategische partners in Noordrijn-Westfalen. De dag was tevens een follow-up op de presentatie van de studie “Infrastructural needs of an EU industrial transformation towards deep decarbonisation” door de netwerkpartner Wuppertal Instituut op 10 juni 2020. De Benelux Unie werkte actief mee aan de presentatie van deze studie.

 Wilt u de studiedag (her)bekijken? Dit kan via de link: https://www.youtube.com/watch?v=PULMlVk1bXg

 

Actueel

Benelux zet verder in op regionale energie samenwerking in Penta Regio

14 jun. 2021 60

België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Oostenrijk, Duitsland en Zwitserland werken sinds 2005 samen in het ‘Pentalateral Energy Forum’; hét kader voor regionale samenwerking in Centraal-West Europa, dat politieke steun verleent aan een proces van regionale integratie richting een... lees meer

Directeuren-generaal van de Europese Crisiscentra leggen grondslag voor samenwerking en partnerschap

10 jun. 2021 3048

Op 10 juni 2021 hebben 27 Europese landen zich aangesloten bij het virtuele overleg van het ‘Netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra’. Het doel van deze bijeenkomst is duidelijk : de grondslagen leggen voor een samenwerkingsprotocol dat het mogelijk zal maken de ... lees meer

EU-landen willen zich aansluiten bij Benelux-fietsverklaring

03 jun. 2021 181

Op Wereldfietsdag maakte tijdens de Europese Transportraad de Belgische minister van Mobiliteit Georges Gilkinet bekend een bijeenkomst te hebben georganiseerd met verschillende EU-lidstaten die zich willen aansluiten bij de Benelux-verklaring ten gunste van een ambitieus Europees ... lees meer

meer nieuwsberichten