Crisisbeheersing

AMBITIES

Gezien het belang en de relevantie zal het gerealiseerde werk inzake de analyse en de opvolging van risico’s worden voortgezet. 

In het kader van Richtlijn 2008/114/EG van 8 december 2008 inzake de identificatie van Europese kritieke infrastructuren zal moeten worden toegezien op een zekere samenhang tussen onze drie landen op het gebied van identificatie van deze infrastructuur en van de aanbieders van essentiële diensten in onze drie landen. 

De communicatiedeskundigen zullen hun werkzaamheden op het gebied van de uitwisseling van informatie en expertise en netwerkvorming op het gebied van crisisparaatheid en -beheersing voortzetten.

Naar het voorbeeld van de black-out workshop van het afgelopen jaar kan worden overwogen om andere thematische seminars te organiseren om nuttige ervaringen tussen landen uit te wisselen. 

Het optreden van de Benelux sluit tevens aan bij de Europese context. 

Er zal een nauwere link worden gelegd met het Benelux-initiatief om een netwerk van crisiscentra van Europese landen op te zetten waarbij erop wordt toegezien dat binnen dit netwerk nuttige informatie wordt verspreid, met name over de uitwisseling van ervaringen en expertise die in de Benelux georganiseerd wordt, of over de Europese initiatieven die verband houden met deze werkzaamheden. 

De lidstaten werken samen aan nucleaire veiligheid door het verbeteren van de contactlijnen bij alarmering, het betrokken zijn bij elkaars crisisoefeningen en het zoveel mogelijk afstemmen van de communicatie aan de bevolking.

PROJECTEN 

Optimaliseren van de informatiedoorstroming tussen de crisiscentra

  • Actualisering van de procedure voor het uitvoeren van driemaandelijkse communicatietests tussen de crisiscentra. Deze tests maken het onder meer mogelijk om de compatibiliteit van de netwerken te controleren, inzicht te krijgen in nieuwe technologische hulpmiddelen en de ontwikkeling van alternatieve middelen in geval van een storing (contactpersoon, satellietcommunicatie, enz.) in overweging te nemen.

  • Uitwerking van maatregelen en procedures voor contactnam om zich beter voor te bereiden op internationale noodsituaties.

  • Ervaring uitwisselen met collega-experts door middel van halfjaarlijkse werkbezoeken aan de crisiscentra en door middel van de organisatie van een thematische workshop. 

Consolideren van het netwerk van crisiscentra

  • Bijwerking van het Benelux-overzicht van contactpersonen voor crisisbeheersing en noodplanning, met identificatie van een aanspreekpunt in elk werkveld.

  • Evaluatie en operationalisering van de rol en het mandaat van de contactpersoon die in opdracht naar het grondgebied van de andere landen wordt uitgestuurd om de overdracht van informatie te vergemakkelijken. 

Analyseren van de grensoverschrijdende risico’s

  • Voortzetting van het gerealiseerde werk inzake de analyse en de opvolging van de risico’s via wederzijdse informatie-uitwisseling over de nationale risico-analyse en de methodieken om te komen tot een identificatie van de cross border risico’s zoals bedoeld in art. 6.1. d) van het Besluit 2013/1313/EU betreffende een Uniemechanisme voor civiele bescherming. 


 

Contactpersoon

Didier Van Schelvergem

d.vanschelvergem@benelux.int

EXTERNE BETREKKINGEN

NRW neemt deel aan de strategische, structurele en ope- rationele samenwerking tussen de crisiscentra om bij inci- denten, rampen of crises realtime-informatie te kunnen uitwisselen. Ook op het gebied van grensoverschrijdende risicoanalyse werkt NRW mee aan het creëren van een kader voor grensoverschrijdende operaties van hulpverlenings- diensten. Ten slotte is NRW ook betrokken bij de uitwisseling van informatie en ervaringen over hoe om te gaan met grote schadesituaties (black-outs, enz.). 

Op initiatief van de crisiscentra van de Benelux-landen werken tal van buurlanden, waaronder Duitsland en Frankrijk, aan de totstandkoming van een netwerk van crisiscentra van de Europese landen.