Samenwerking op het gebied van justitie

MENSENHANDEL

AMBITIES

Binnen de Benelux willen we het aantal slachtoffers van mensenhandel naar beneden brengen. Dit willen we bereiken door te voorkomen dat mensen slachtoffer worden van mensenhandel, en door ervoor te zorgen dat (mogelijke) slachtoffers snel en adequaat gesignaleerd worden, uit de situatie gehaald worden en de benodigde zorg en ondersteuning ontvangen. En daarnaast willen we daders op allerlei manieren frustreren en aanpakken, zowel strafrechtelijk en bestuursrechtelijk, als via het opwerpen van barrières. Door informatie en ervaringen uit te wisselen tussen de Benelux-landen verwachten we de genoemde doelstellingen mogelijk beter te bereiken.

PROJECTEN 

Versterken van de multidisciplinaire samenwerking op het gebied van mensenhandel

  • Organisatie van expertmeetings en uitwisseling van goede praktijken gericht op enerzijds, de beleidsmatige aanpak van klanten die betaalde seks hebben met slachtoffers van men- senhandel en anderzijds over de rol van de financiële sector in de aanpak van mensenhandel.
  • Een brainstormsessie tussen een beperkt aantal experts en beleidsmakers uit de verschillende landen gericht op hoe de aanpak van klanten concreet vorm kan worden gegeven en het uitwisselen van best practices.

Dossier Bestrijding Mensenhandel

Contactpersoon

M. Bassing

m.bassing@benelux.int

 


PRE-EMPLOYEMENT SCREENING

AMBITIES

Doel is het optimaliseren van de grensoverschrijdende infor- matie-uitwisseling inzake pre-employment screening en het ‘grensneutraal’ maken van de verschillende nationale justitiecertificaten. Enerzijds draagt dat bij aan de doelstelling van de grensoverschrijdende arbeidsmarkt. Anderzijds zal herhaling van delicten over de landsgrenzen worden voorkomen, waarmee de integriteit van kwetsbare sectoren wordt vergroot.

 PROJECTEN

Optimaliseren van de informatie-uitwisseling inzake pre-employment screening 

  • Opstelling van een plan van aanpak om opvolging te geven aan de ministeriële intentieverklaring van 6 juni 2019; het verbeteren en monitoren van de informatie-uitwisseling, het organiseren van werkbezoeken en een studiedag, het sensibiliseren van werkgevers en betrokken diensten.

  

EXTERNE BETREKKINGEN

De Benelux-landen en Duitsland onderzoeken de mogelijk- heden met betrekking tot het verbeteren van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling inzake pre-employment screening. Er is overigens sprake van om Duitsland te betrekken bij de recente politieke verklaring die de Benelux-partners op dit vlak hebben ondertekend.

 

 


GRENSOVERSCHRIJDENDE TENUITVOERLEGGING VAN SANCTIES

AMBITIES

Binnen de Benelux en Noordrijn-Westfalen (NRW) worden de aanbevelingen van het rapport door experts op het terrein van de tenuitvoerlegging van sancties verkend. De experts zijn af- komstig van de betrokken ministeries, het openbaar ministerie en de politiediensten. Doel is het inventariseren en concretiseren van verbeterpunten en het opstellen van voorstellen tot verbetering van de samenwerking in de fase van het terrein van de tenuitvoerlegging van sancties verkend. De experts zullen eerst vaststellen welke aanbevelingen zich lenen om in Benelux-verband op te pakken.

PROJECTEN

Versterken van de samenwerking inzake grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van sancties 

  • In kaart brengen aan welke aanbevelingen uit het CrossBES-project opvolging zou moeten worden gegeven.
  • Promotie en ondersteuning bij bewustmakingsactiviteiten om het belang van een goede samenwerking bij de grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van sancties te benadrukken.