Samenwerking op het gebied van justitie

CONTEXT

Justitie is in de drie Benelux-landen een openbare dienst die waakt over het algemeen belang en de rechtszekerheid. Vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn de basiswaarden van onze samenleving. Justitie heeft als actor van het veiligheidsbeleid een belangrijke rol te spelen in het waarborgen en beschermen van deze fundamentele waarden en grondrechten van eenieder.

ESSENTIËLE PROJECTEN 

Pre-employment screening

• Opvolging geven aan de politieke verklaring van 6 juni 2019 van de ministers van Justitie van de Benelux waarin afspraken over de versterkte samenwerking op dit terrein zijn opgenomen.
• Organisatie van een studiedag voor experts en relevante actoren.
• Uitwisseling van goede werkpraktijken.
• Werkbezoeken aan betrokken diensten.

PROJECTEN IN ONTWIKKELING

Verbeteren van de samenwerking inzake grensoverschrijdende tenuitvoerlegging van straffen en maatregelen
De Benelux-landen streven ernaar om samen met Noordrijn-Westfalen/Duitsland het EU-basisbeginsel van de wederzijdse erkenning van vonnissen en rechterlijke beslissingen verder kracht bij te zetten door diepgaand samen te werken op het vlak van de uitvoering van straffen en maatregelen over de grenzen heen.

• Uitwisseling van recente goede en slechte werkpraktijken en oplossen van actuele vraagstukken.
• Opstellen van guidelines voor de actoren en geven van instructies aan de verantwoordelijke (inter)nationale autoriteiten in eigen land.
• Organisatie van opleidingen die gericht zijn op het verwerven van praktische vaardigheden, meer in het bijzonder de uniforme invulling van de vereiste EU-certificaten.
• Opsporing van het vermogen van de veroordeelde in het buitenland verbeteren door opsporingshandelingen in het buitenland in de fase van de strafuitvoering te faciliteren.
• Vaststelling van de pijnpunten bij de eerste aanzet tot het opzetten van een mechanisme voor de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie en de opsporing van het vermogen van veroordeelden

Mensenhandel
• Uitvoering van de intentieverklaring die de ministers op 10 december 2019 hebben ondertekend, met betrekking tot de bescherming van slachtoffers geïdentificeerd in een Beneluxland, maar waarvan de uitbuiting plaatsvond in een ander Benelux-land dan het land waar ze zijn geïdentificeerd. Via een gezamenlijke reflectie zal nagegaan worden hoe deze slachtoffers begeleid en beschermd kunnen worden en of er een mogelijkheid is om regelingen te treffen over hun zorg.
• Actualisering en publicatie van de brochure ‘Beneluxsamenwerking ter bejegening van slachtoffers van mensenhandel’.
• Organisatie van expertmeetings en uitwisseling van goede praktijken gericht op de beleidsmatige aanpak van klanten die betaalde seks hebben met slachtoffers van mensenhandel.