Asiel en Migratie

AMBITIES

De prioriteit ligt bij de coördinatie van de Benelux-onderhandelingen met derde landen met het oog op de onder- tekening van nieuwe terug- en overnameovereenkomsten

In de Europese context streven de Benelux-landen naar een grotere afstemming van hun standpunten en een nauwere samenwerking op thema’s zoals de Dublin-overdrachten (via de Dublin-procedure kan worden vastgesteld welk land verant- woordelijk is voor de behandeling van een asielaanvraag), de Terugkeerrichtlijn of hervestiging.

PROJECTEN 

Organiseren van een tweede Benelux consulair event

  • Gerichte informatieverstrekking over het gemeenschappelijke Benelux-beleid aan de diplomatieke en consulaire medewerkers van de  verschillende  vertegenwoordigingen  waarmee de migratiediensten van de Benelux-landen in contact staan, met het oog op het verkrijgen van reisdocumenten voor de vreemdelingen die illegaal op het grondgebied van één van de Benelux-landen verblijven. 
Aanpassen van de procedure tot verwijdering en terugname tussen
Benelux-landen
  • Ondertekening van een Benelux-aanbeveling inzake verwijdering en terugname tussen de Benelux-landen waarin de voorwaarden en procedures zijn vastgelegd waaronder eigen onderdanen en vreemdelingen aan een andere Benelux-land kunnen worden overgedragen. 
Uitvoeren van het project Asiel, Migratie, Radicalisme (AMR)
  • Verduidelijking van de werkwijze omtrent informatie-uitwisseling met betrekking tot vreemdelingen die een gevaar voor de nationale veiligheid kunnen vormen tussen asiel- en migratiediensten om de informatie-uitwisseling in de Benelux binnen de huidige juridische kaders te versterken.