Politiesamenwerking

AMBITIES

Algemeen doel is het bevorderen van effectieve en efficiënte structurele grensoverschrijdende (operationele) samenwerking tussen de politiediensten van de drie landen. 

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is sterk lokaal geworteld maar tegelijkertijd grensoverschrijdend van karakter. Goede internationale samenwerking is daarom een noodzaak. Eerste prioriteit wordt gelegd bij de versterking en verdere verbetering van de operationele samenwerking  en de daarvoor benodigde informatiepositie (in de grensstreek maar ook daarbuiten). Daarbij wordt de focus gericht op de illegale drugsindustrie (synthetische drugs, hennepteelt, cocaïnesmokkel), de logistieke stromen (logistieke knooppunten zoals zeehavens en binnenhavens) en de criminele geldstromen die ermee verbonden zijn. Ook wordt aandacht besteed aan het tegengaan van zware illegale vuurwapens (excessief geweld) en aan het bestrijden van de Outlaw Motorcycle Gangs. 

De aanpak bestaat uit een combinatie van repressieve én pre- ventieve maatregelen, waarbij zowel strafrechtelijke als bestuurlijke en fiscale instrumenten worden ingezet. De ambitie is om in Benelux-verband een impuls te geven aan de aanpak van grensoverschrijdende, ondermijnende drugscriminaliteit. 

De inwerkingtreding van het nieuwe Benelux-Politieverdrag is een van de grote ambities. Voor bepaalde vormen van samenwerking moeten de betrokken partijen door middel van uitvoeringsovereenkomsten en
-afspraken de modaliteiten nader uitwerken en vastleggen hoe de mogelijkheden die het nieuwe verdrag biedt in de praktijk zullen worden gebruikt. Vijf (van de negen mogelijke) uitvoeringsovereenkomsten worden met voorrang uitgewerkt. Twee daarvan dienen (zo mogelijk) gereed te zijn op het moment dat het verdrag in werking treedt. 

De betrokken politiediensten, zoals de meldkamers, zullen moeten worden geïnformeerd over de nieuwe mogelijkheden die het verdrag biedt. Daartoe zullen opleidingen worden ge- organiseerd en zal de Benelux-politieapp voor smartphones worden geactualiseerd. 

Het is de ambitie om via reguliere overleggen tussen de politiediensten goede afstemming te bevorderen en indien mogelijk de aanpak te harmoniseren. De door het Strategisch overleg Politie verleende mandaten zijn erop gericht de kansen voor operati- onele samenwerking optimaal te benutten en gelijksoortige organisatieonderdelen van de landen met elkaar te verbinden. Daarom worden reguliere overleggen tussen de verantwoordelijken voor zowel meldkamers als ook recherchediensten georganiseerd. De recherchechefs streven er onder andere naar de samenwerking inzake de grensoverschrijdende drugscriminaliteit te versterken. De meldkamers werken aan een optimale afstemming voor wat betreft grensoverschrijdend optreden. In dat kader past ook de implementatie van het semi-roaming systeem voor radiocommunicatie tussen België en Nederland.

Door de samenwerking te intensiveren tussen die politiële organisatieonderdelen welke verantwoordelijk zijn voor informatie-uitwisseling wordt voorzien in een structurele samenwerking vanuit bestaande organisaties. 

Het is derhalve de ambitie een nog effectiever en efficiënter politieoptreden mogelijk te maken door een snellere en uitgebreidere grensoverschrijdende informatievoorziening tussen politiediensten. Het nieuwe Benelux-verdrag inzake politiesamenwerking gaat op het punt van informatie-uitwisseling tussen politiediensten qua mogelijkheden nog verder dan de bestaande EU-regelgeving. Dat vergt overigens wel een aantal uitvoerings- overeenkomsten. Daarom richt een deel van de Senningen- samenwerking zich op de optimalisering van de informatie-uitwisseling tussen politiediensten.

PROJECTEN

Implementeren van het nieuwe Benelux-Politieverdrag 

  • Opstelling van de prioritaire uitvoeringsovereenkomsten of beschikkingen dan wel uitvoeringsafspraken om bevoegdheden uit het nieuwe verdrag in de praktijk te kunnen gebruiken. Het betreft uitvoeringsovereenkomsten (of een ministeriële beschikking op grond van het Benelux-verdrag) over: 

-          Raadpleging van elkaars politiedatabanken in een gemeenschappelijke politiepost;
-          Raadpleging van voor de politie toegankelijke databanken tijdens gemengde patrouilles en 
           gemeenschappelijke controles;
-          Uitwisseling van referentiegegevens voor automatic number plate recognition (ANPR);
-          Aanduiding van de bevoegde autoriteit die uitzonderlijk toestemming kan geven voor het vervoeren en                        dragen van wapens en munitie die normaal gezien niet gedragen en vervoerd mogen worden tijdens                         een grensoverschrijdend optreden of een grensoverschrijdende aanwezigheid; 
-          Grensoverschrijdend vervoer en begeleiding van personen in het kader van de vreemdelingenwetgeving; 
-          Er wordt ook een uitvoeringsafspraak over het gemeenschappelijk gebruik van                                                                verbindingsofficierenopgesteld.

Infografiek: Nieuw Benelux-Verdrag inzake Politiesamenwerking

Optimaliseren van de operationele politiesamenwerking
  • Opstelling van een samenwerkingsprotocol tussen de meldkamers (werkafspraken) voor wat betreft grensoverschrijdend optreden, het schrijven van een handleiding voor samenwerking in het kader van grote manifestaties en de toepassing op het terrein van het nieuw opgestelde bijstandsformulier. Deze projecten dienen de optimalisering van het grensoverschrijdend optreden van politiediensten.

  • Update en uitbreiding van de Benelux-politieapp voor smartphones waarmee politieambtenaren snel en eenvoudig informatie kunnen opzoeken met betrekking tot hun mogelijkheden voor wat betreft grensoverschrijdende samenwerking.

  • Organisatie van opleidingen over het nieuwe Politieverdrag. Het verschaffen van informatie aan de betrokken diensten over de nieuwe mogelijkheden die het Politieverdrag biedt is essentieel voor de juiste toepassing ervan. Dit project dient de tenuitvoerlegging van het Politieverdrag.

Opleveren van een gezamenlijk criminaliteitsbeeld van georganiseerde (drugs)criminaliteit

  • Creatie door de politiediensten van de drie landen, in samenwerking met de bevoegde justitiële autoriteiten (Openbaar Ministerie), van een gezamenlijk criminaliteitsbeeld van de georganiseerde criminaliteit (in de grensregio’s maar ook daarbuiten) tussen de drie landen, met een focus op drugscriminaliteit. Daarbij wordt als eerste stap de informatie uit de reeds beschikbare relevante criminaliteitsbeelden uit de drie landen vergeleken en naast elkaar gelegd. Op basis daarvan wordt bezien of aanvullende activiteiten nodig zijn om het beeld te completeren.

  • Opstelling van aanbevelingen over te plegen vervolgacties op basis van dit gemeenschappelijke beeld van de (drugs) criminaliteit.


EXTERNE BETREKKINGEN 

NRW neemt deel aan meerdere activiteiten op het gebied van de operationele politiesamenwerking en wordt betrokken bij sommige gezamenlijke operationele oefeningen en ook bij gezamenlijke opleidingen. Tevens werkt NRW mee aan de opstelling van een gezamenlijk meldkamerprotocol voor grensoverschrijdend optreden.