Politiesamenwerking

Grenzeloze veiligheid 


 

CONTEXT

Het Strategisch overleg Politie is het hoogste ambtelijke orgaan voor operationele politiesamenwerking tussen de drie landen. Het stuurt deze samenwerking aan, staat in voor de monitoring en lancering van specifieke projecten rond de operationele politiesamenwerking en bevordert de uitvoering van het huidige Politieverdrag.

ESSENTIËLE PROJECTEN 

Implementeren Benelux-Politieverdrag

• Het Benelux-Politieverdrag zal onder andere een belangrijk instrument zijn in de strijd tegen o.a. de georganiseerde criminaliteit. Het verdrag remedieert niet alleen een aantal tekortkomingen van het verdrag uit 2004, met name wat betreft de bevoegdheden van de politieambtenaren tijdens de verschillende vormen van grensoverschrijdend optreden, maar bevat ook tal van innovatieve elementen, die van de Benelux opnieuw een proeftuin voor politiesamenwerking binnen de Europese Unie maken. Voor bepaalde vormen van samenwerking moeten de betrokken partijen door middel van uitvoeringsovereenkomsten en -afspraken de modaliteiten nader uitwerken en vastleggen hoe de mogelijkheden die het nieuwe verdrag biedt in de praktijk zullen worden gebruikt. Tussen de drie lidstaten werden afspraken gemaakt dat een aantal uitvoeringsovereenkomsten en
-akkoorden prioritair zijn en daarom samen met het verdrag in werking moeten treden. Het betreft:

- Uitvoeringsovereenkomst inzake de raadpleging van elkaars politiedatabanken in een gemeenschappelijke politiepost.
- Uitvoeringsovereenkomst inzake de raadpleging van voor de politie toegankelijke databanken tijdens gemengde patrouilles en gemeenschappelijke controles.
- Uitvoeringsovereenkomst inzake de uitwisseling van referentiegegevens voor automatic number plate recognition (ANPR).
- Uitvoeringsovereenkomst inzake de aanduiding van de bevoegde autoriteit die uitzonderlijk toestemming kan geven voor het vervoeren en dragen van wapens en munitie die normaal
gezien niet gedragen en vervoerd mogen worden tijdens een grensoverschrijdend optreden of een grensoverschrijdende aanwezigheid.
- Benelux-beschikking inzake grensoverschrijdend vervoer en begeleiding van personen in het kader van de vreemdelingenwetgeving.
- Uitvoeringsafspraak over het gemeenschappelijk gebruik van verbindingsofficieren.
- Nadere richtlijnen afspreken omtrent de wijze waarop grensoverschrijdende achtervolgingen dienen te worden uitgevoerd.

Infografiek Nieuw Benelux-Verdrag inzake Politiesamenwerking

PROJECTEN IN ONTWIKKELING 

Verbeteren van beelden met betrekking tot degeorganiseerde (drugs)criminaliteit
• Daarbij wordt als eerste stap de informatie uit de reeds beschikbare relevante en recente criminaliteitsbeelden uit de drie landen gedeeld en vergeleken.
• Op basis daarvan wordt bezien of aanvullende activiteiten nodig zijn om het beeld te completeren.
• Op basis van deze (gemeenschappelijke) beeldvorming van de (drugs)criminaliteit zullen aanbevelingen over te plegen vervolgacties worden opgesteld.

Gezamenlijke aanpak van de georganiseerde (drugs-) criminaliteit
• Om de ondermijnende (drugs-)criminaliteit een halt toe te roepen is een integrale aanpak geboden. Om deze integrale (incl. bestuurlijke) aanpak in internationaal verband vorm te geven zal binnen de Benelux verkend worden hoe die vorm zal moeten gaan krijgen. Hiertoe wordt een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van politiediensten, het OM en de overheden opgezet. Hierbij zal gekeken worden binnen welke kaders realistische doelstellingen inzake beeldvorming, informatie-uitwisseling (in het bijzonder bestuurlijke handhaving) en het wegwerken van wettelijke knelpunten, opgesteld kunnen worden.
• Bijzondere aandacht voor de aanpak van de internationale georganiseerde handel in (synthetische) drugs via post- en koerierdiensten en de link met de cybercriminaliteit.
• Met het oog op een continu proces van informatiedeling, zal gezocht worden naar een methodiek om informatie
met betrekking tot prioritaire fenomenen (indien mogelijk geautomatiseerd) uit te wisselen.

Versterken van de samenwerking inzake ‘manhunt’
• Definiëren en organiseren van een samenwerking inzake ‘manhunt’ om bij (terroristische) incidenten snel en effectief op te treden, om de dreiging weg te nemen en daders op te sporen, via afstemming tussen de partners.
Verbeteren van de samenwerking met betrekking tot cybercriminaliteit
• Bevordering van de politiesamenwerking op het gebied van cybercriminaliteit tussen de Benelux-landen en NRW, complementair aan de bestaande initiatieven van Europol.

Versterken van de operationele samenwerking tussen de eenheden van de Benelux die verantwoordelijk zijn voor het inzamelen en beheren van persoonsgegevens van passagiers (PNR)
• Bespreking van de conclusies van de evaluatie door de Europese Commissie van de PNR-richtlijn en de gevolgen daarvan voor de PIU’s (Passenger Information Units).
• Onderzoek naar de haalbaarheid van mogelijke samenwerking met andere passagiersinformatie-eenheden uit derde landen.
• Innemen van gemeenschappelijke standpunten in Europees verband.
• Voortzetting van het uitwisselen van best practices en operationele informatie m.b.t. het gebruik van passagiersgegevens om de respectievelijke PNR-systemen en bijhorende controles op luchthavens verder te optimaliseren.
• Onderzoek naar de mogelijkheden om het PNR-instrument binnen de kaders van de richtlijn in te zetten voor de integrale aanpak van georganiseerde/ondermijnende criminaliteit, bijvoorbeeld door middel van een proeftuin risicocriteria.

Gezamenlijke aanpak beteugeling van wangedrag in het voetbal - afstemming met het oog op het handhaven van stadionverboden
• Vergelijking van de regelgeving in de drie landen met het oog op de exploratie van de mogelijkheden om de, in één van de lidstaten uitgesproken verboden, ook in de andere twee lidstaten te handhaven.

Bevorderen van de Hazeldonk-samenwerking tussen de Benelux-landen en Frankrijk inzake de bestrijding van drugscriminaliteit
• Organisatie van een strategisch Hazeldonk-overleg met ondersteuning van het Secretariaat-Generaal, op verzoek van het Strategisch overleg Politie en de Centrale overleggroep Senningen (COG) om na te gaan of dit samenwerkingsverband een impuls kan krijgen.