Projecten grensoverschrijdende gezondheidszorg

AMBITIES

Eerder werd aangetoond dat op korte termijn juridische en organisatorische afspraken die leiden tot betere grensoverschrijdende uitwisseling van elektronische patiëntengegevens mogelijk zijn, met respect voor de eigenheid van elk land en onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit andere relevante regelingen, met name op EU-niveau, op het gebied van grensoverschrijdende uitwisseling van persoonlijke elektronische gezondheidsgerelateerde gegevens en mits er een pragmatische ICT-benadering is. Deze afspraken hebben onder meer betrekking op de identificatie en authenticatie van patiënten en artsen en op de privacybescherming. In Europees verband kan de Benelux hierin een voortrekkersrol spelen. De bevoegde ministers in de Benelux onderschreven deze ambitie.

In het kader van de medische zorg door de lidstaten voorgestelde nieuwe samenwerkingsonderwerpen zullen na prioritering afzonderlijk behandeld worden met de betreffende experts. Mogelijk worden deze afgesloten met concrete afspraken, zoals het opstellen van een Benelux-aanbeveling met best practices. Ook zal aansluiting worden gezocht bij de bestaande intergouvernementele samenwerking van de Benelux-landen met Ierland en Oostenrijk (BENELUX-A) op het gebied van innovatieve behandelmethodes en medicijnen.

 

PROJECTEN 

Uitwisselen van elektronische patiëntengegevens 

  • Uitwerking vereiste maatregelen ter uitvoering van de toekomstige Benelux-beschikking over de eHealth informatie-uitwisseling tussen de landen, onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit andere relevante regelingen, met name op het niveau van de Europese Unie, wat betreft identificaties en au- thenticaties van patiënten en artsen, veiligheidsniveaus bij registraties van artsen, de ‘informed consent’ tussen patiënt en arts en het identificeren van de ‘dedicated focal points’ die de grensoverschrijdende uitwisseling organiseren.  
Verbeteren van de medische zorg 
  • Opvolging geven aan de conclusies van de 1e bijeenkomst medische zorg ‘Antibioticaresistentie’ (2019).
  • Organiseren van een themabijeenkomst ‘vaccinatiebeleid’, conform de prioritering van de lidstaten.
  • Agenderen van best practice-ervaringen (BE-FR) met het concept ZOAST (grensoverschrijdende toegang tot medische zorg)µ

 

Contactpersoon