Grensoverschrijdende gezondheidszorg

Algemeen

Jaarlijks ontvangen in de Benelux minstens 170.000 patiënten medische zorg over de grens voor een behandeling in een ander Benelux-land, Duitsland of Frankrijk. De Benelux-acties hebben tot doel de barrières voor grensoverschrijdende gezondheidszorg en patiëntenmobiliteit op te ruimen en zodoende de gezondheidszorg voor de burgers te verbeteren. In de Europese context speelt de Benelux een voortrekkersrol door de focus op concrete grensoverschrijdende acties. 

Grensoverschrijdende eHealth communicatie wordt hierbij als een zeer belangrijk element naar voor geschoven, onder meer door de Patiëntenrichtlijn (2011). De eerste ministers van de Benelux-landen vestigden de aandacht op het onderwerp op de Benelux-top van 2016. Ook het Benelux-Parlement formuleerde aanbevelingen in dezelfde zin (2017). In 2018 publiceerde het Secretariaat-Generaal het rapport ‘Gezondheidszorg over de grens. Barrières en opportuniteiten in de Benelux’. 

 

Uit een enquête onder de Benelux-landen is naast het lopende dossier eHealth een bredere interesse gebleken in grensoverschrijdende gezondheidszorg. Om vraagstukken zoals antibioticaresistentie en vaccinatiebeleid efficiënt aan te pakken is een supranationale aanpak aangewezen. 

Ten slotte is in de Table Top exercitie over gezondheid en klimaat vastgesteld dat de uitdagingen van klimaatverandering voor de volksgezondheid talrijk en gevarieerd zijn, waaronder de bescherming van kwetsbare bevolkingsgroepen, de coördinatie van ozon- en warmteplannen, problemen van zorgcapaciteit op het niveau van medische zorg. Bestrijding van en anticipatie op nieuwe ziekten vereist ook een bredere grensoverschrijdende samenwerking.