Bestrijding van sociale fraude

AMBITIES

Vanuit de wens om de krachten te bundelen binnen de Benelux is de samenwerking in het algemeen gericht op het opsporen en het voorkomen van fraude, misbruik en onjuistheden, waarbij de bescherming van de sociale rechten van de werknemers wordt gewaarborgd. De Benelux wil ook op dit gebied een voortrekkersrol blijven spelen, met name op Europees niveau. 

Meer in het bijzonder wensen de bevoegde overheidsdiensten verder uitvoering te geven aan de Overeenkomst inzake elektronische gegevensuitwisseling van 9 april 2018, die het mogelijk maakt gegevens uit te wisselen in het kader van een proefproject voor het opsporen van met name fraude met werkloosheidsuitkeringen. 

De drie Benelux-landen willen ook een verdrag onderteke- nen om de grensoverschrijdende samenwerking en de gezamenlijke inspecties te verbeteren. Het doel is een juridisch kader te bieden voor gezamenlijke inspecties en gegevensuitwisseling met het oog op een doeltreffende bilaterale of zelfs trilaterale samenwerking.

Daarnaast zal de Benelux alles in het werk stellen om de samenwerking van de inspectiediensten te versterken en de totstandbrenging van samenwerkingsovereenkomsten aan te moedigen door deelname aan de ELA-programma’s (Europese Arbeidsautoriteit) en het Europees platform tegen zwartwerk. 

De Benelux-landen wensen te onderzoeken hoe de grensoverschrijdende invordering van sociale zekerheidsbijdragen op een efficiënte manier uitgevoerd kan worden, in het bijzonder in het kader van de EG-verordeningen nr. 883/2004 en 987/2009, en werken in dit kader een methodologie voor grensoverschrijdende invordering uit.

PROJECTEN

Uitvoeren van gezamenlijke controles en een betere uitwisseling van gegevens 

  • Uitrol van gezamenlijke controles op het terrein door middel van de uitwisseling van specifieke informatie en gegevens.
  • Analyse en evaluatie van de gezamenlijke controles om frauduleuze fenomenen beter te identificeren en na te gaan hoe de samenwerking kan worden verbeterd.
  • Identificatie van de noden op het terrein voor een betere uitwisseling van gegevens tussen de inspectiediensten.  
Organiseren van een seminar om het Belgische Osiris-project te presenteren en uit te breiden naar de partners 
  • Demonstratie van het IT-monitoringplatform OSIRIS, een project dat sociale dumping en grensoverschrijdende sociale fraude helpt bestrijden door de Europese bemiddelingsmechanismen voor de detachering van werknemers te helpen verbeteren.