Bestrijding van fiscale fraude

AMBITIES

In de strijd tegen fraude zien we vaak dat bedrijven onderling uitwisselbaar zijn, maar niet de mensen achter die bedrijven. Het is bijvoorbeeld vaak het geval dat een persoon die een zogenaamde ‘company- of countryhopping’ uitvoert, in een nieuwe onderneming in een ander land wordt aangetroffen. Zonder uitwisseling van gegevens over personen tussen de lidstaten is het natuurlijk moeilijk om deze georganiseerde netwerken op te sporen. In overeenstemming met bovengenoemde aanbeveling zullen de Benelux-landen zorgen voor een voortdurende uitwisseling van kennis, informatie en goede praktijken, rekening houdend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

In het kader van btw-carrouselfraude zal de Benelux de technologische ontwikkelingen zoals block chain blijven volgen om na te gaan in hoeverre deze kunnen worden ingezet voor fraudebestrijding. Conform Aanbeveling M (2019) 7 van 10 oktober 2019 zal worden gekeken naar het meer integre- ren van de invordering in de fiscale keten. Er zal een proefproject ter bestrijding van domiciliefraude op basis van specifieke casussen worden gestart. 

PROJECTEN 

Controleren op de naleving van de accijnsregelgeving

  • Uitwerken van een gemeenschappelijke aanpak voor de identificatie van accijnsgoederen bij onlineverkoop.
  • Ontwikkeling van onderzoeksmethoden om het oneigenlijke gebruik van verliesnormen bij minerale oliën en ongeoorloofde productmengsels (bv. de binnenvaart) aan te pakken. 
Voorkomen van risico’s van btw-fraude
  • Organisatie van gezamenlijke opleidingen over het gebruik van Transaction Network Analysis (TNA), een systeem  waarmee grensoverschrijdende btw-fraude automatisch wordt geanalyseerd en carrouselfraude sneller kan worden opgespoord. 
Bevorderen van de fiscale, douane- en veterinaire samenwerking in de paardensector
  • Vaststelling van preventieve maatregelen ter voorkoming van fraude bij de verkoop van elitepaarden, rekening houdend met de resultaten van de gezamenlijke controleactie van 2019 op de correcte toepassing van de btw-vrijstelling in de internationale paardenverkoop.

EXTERNE BETREKKINGEN

NRW, Nedersaksen en Hauts-de-France werken samen met de Benelux-landen voor verschillende projecten ter bestrijdingg van fiscale fraude. Zij nemen actief deel aan de verga- deringen en de controles in het kader van de samenwerking in de paardensector. Frankrijk is daarnaast actief betrokken bij de samenwerking rondom de btw-teruggaaf.