Bestrijding van medische fraude

AMBITIES

Er zijn geen gegevens beschikbaar over de financiële kosten in verband met grensoverschrijdende patiëntenstromen, noch over het aantal patiënten/verzekerden in een grensoverschrijdende situatie. Het doel van de Benelux-landen is een beter overzicht te krijgen van de wijze waarop fraude wordt gedetecteerd en bestraft en onrechtmatige vergoedingen in het kader van de nationale gezondheidszorgstelsels worden teruggevorderd. Zij willen gemeenschappelijke indicatoren identificeren en vaststellen voor de controle van zorgverleners en de controle van buitenlandse facturen met het oog op terugbetaling. 

De Benelux-landen willen ook de fraudeplegers beter identificeren en de grensoverschrijdende uitwisseling van informatie verbeteren onder meer door het opzetten van aanvullende infor- matiesystemen en bewustmaking van de bevoegde overheden. 

De samenwerking heeft ook als algemene doelstelling een betere praktische toepassing van de bestaande bilaterale verdragen voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid bij grensoverschrijdende fraude in de gezondheidszorg te bevorderen.

PROJECTEN 

Opzetten van een Benelux-systeem voor de uitwisseling van informatie als aanvulling op het Internal Market Information System (IMI) 

  • Opstelling van een lijst van de gegevens die de partners wensen uit te wisselen en van de bevoegde diensten die over deze informatie beschikken.
  • Evaluatie van obstakels in de wetgeving en identificatie van oplossingsrichtingen.