Projecten duurzame samenleving

Een toekomstgerichte Benelux


CONTEXT

De veterinaire aangelegenheden worden aangestuurd door de Chief Veterinary Officers (CVO’s). De Benelux-directeuren Natuur, Jacht, Bossen zien toe op de samenwerking op het gebied van natuur en biodiversiteit op grond van de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogels en de Benelux-overeenkomst Natuur en Landschapsbescherming.

ESSENTIËLE PROJECTEN 

Organiseren van een conferentie AIR-HEALTH
• Deze conferentie zal de volgende onderwerpen behandelen: non road mobile machinery (NRMM), nationale luchtkwaliteitsplannen, luchtkwaliteitsrapportages (modellering, citizen science/goedkope detectoren) en biobrandstoffen (houtverbranding) versus de Europese Ecodesign-richtlijn.

Conferentie AIR/HEALTH 23.03.2022


Educatie voor duurzame ontwikkeling
• Organisatie van een driedaagse conferentie in november in Antwerpen voor NME-werkers, leerkrachten, onderzoekers, ... over de rol van natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling bij (duurzame) ruimtelijke ordeningsvraagstukken en op basis daarvan formuleren van gemeenschappelijke aanbevelingen.


 Dossiers educatie over milieu en duurzaamheid

- Verslag Benelux-conferentie 2019: " Interregionale waarden - Een wereld in verandering : duurzaam leven zonder grenzen? "

Verslag Benelux-conferentie 2017: Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde

- Verslag Benelux-conferentie 2014: Leren in transitie

- Verslag Benelux-conferentie 2013: Transitie naar circulaire economie

- Complexiteitssleutels: Pedagogische sleutels tot complexiteitsdenken binnen NME

- Environmental and sustainability education in the Benelux region 

Dossier: De transitie naar een duurzame samenleving: een Benelux-uitdaging

Contactpersoon

M. Naessens

m.naessens@benelux.int

Natuur en Biodiversiteit op Benelux-niveau: Algemene voorstelling van de beleidsprogramma's

Contactpersoon

Marc Naessens

m.naessens@benelux.int

PROJECTEN IN ONTWIKKELING 

Bevorderen van biodiversiteit
• Actualisering van de Benelux-overeenkomsten inzake de bestrijding van invasieve uitheemse soorten (Benelux-beschikking M (83) 27) ter aanvulling van en als grensoverschrijdende bijdrage aan de Europese Verordening nr. 1143/2014 (cf. art. 22).
• Organisatie van een studiedag over stikstofemissies (van landbouwbedrijven) gericht op zowel de volksgezondheid als de natuurbescherming.
• Voortgangsverslag over de maatregelen die de landen hebben genomen in het kader van Benelux-beschikking M (2009) 1, die tot doel heeft de biodiversiteit van de vissen in onze rivieren te bevorderen en te ontwikkelen (het opheffen van vismigratieknelpunten).
• Coördinatie met betrekking tot de openings- en sluitingstijden van de jacht en de jachtexamens.

Aandacht hebben voor kwetsbare weggebruikers
• Organisatie van een studiedag gericht op fietsers (e-bikes), waaruit Benelux-aanbevelingen kunnen voortvloeien.