Projecten duurzame samenleving

AMBITIES

De voorgaande workshops en simulatieoefeningen inzake klimaatadaptatie toonden aan dat het verminderen van de risico’s ten gevolge van klimaatverandering en extreme weersomstandigheden door de klimaatverandering voor de volgende jaren een versterking van de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van rampenrisicoreductie, volksgezondheid, transport en energie noodzakelijk maakt.

Er is nood aan meer aandacht voor de preventieve aanpak van klimaatadaptatie en rampenrisicoreductie in de samenwerking op het gebied van volksgezondheid, transport en energie. De Benelux-samenwerking behoeft een beter overzicht van waar diverse aspecten worden behandeld (transparantie), betere informatiedoorstroming en afspraken voor een robuust regulier overleg. 

Op het gebied van de jacht zal een grensoverschrijdende stu- diedag over Afrikaanse varkenspest worden georganiseerd. Er zal met name worden overlegd over de doeltreffendheid van de maatregelen voor het beheer van de wildzwijnpopulaties. Ook zal worden nagegaan of bepaalde beschikkingen die voortvloeien uit de Overeenkomst Jacht en Vogels moeten worden geactualiseerd. 

Wat de bescherming van de visbiodiversiteit in rivieren betreft, zullen de Benelux-landen waken over de toepassing van de betreffende beschikking. Anderzijds zullen de Benelux-landen bekijken wat de behoeften zijn om de strijd tegen invasieve uitheemse soorten op regionaal niveau te versterken in het kader van Verordening (EU) nr. 1143/2014. Een horizon scan voor exo- ten voor de gehele Benelux dient ook te gebeuren. 

Op het gebied van natuur- en milieueducatie en educatie voor duurzame ontwikkeling is het hoofddoel van de samenwerking het bevorderen van de uitwisseling van kennis, ervaringen, initiatieven, netwerken, enz. door middel van een trilogie van conferenties met een gemeenschappelijke rode draad. Het resultaat zijn pedagogische tools, publicaties en boodschappen met een gemeenschappelijke waarde. 

In het algemeen is de samenwerking op het gebied van voedselveiligheid er zoveel mogelijk op gericht om zich tegen crises (zoals de fipronilcrisis) te beschermen of er zo goed mogelijk op te reageren wanneer deze zich voordoen. Op veterinair gebied wisselen de hoofden van de veterinaire diensten (CVO’s) onderling informatie uit over de sanitaire toestand en maken afspraken om het grensoverschrijdend verkeer van dieren te vergemakkelijken indien de sanitaire toestand dit toelaat.

Meer in het bijzonder zijn de activiteiten op het gebied van diervoeders erop gericht verschillen in de interpretatie en uitvoering van de Europese wetgeving te voorkomen en de standpunten over nieuwe ontwikkelingen nader tot elkaar te brengen. Deze uitwisselingen zullen worden gecombineerd met een eendaags bezoek aan bedrijven die betrokken zijn bij de productie van diervoeders en/of instellingen die bevoegd zijn voor de kwaliteitscontrole van dergelijke diervoeders. 

In het kader van de strijd tegen de luchtvervuiling zal de focus komen te liggen op de relatie tussen de luchtkwaliteit en volksgezondheid. De aandacht gaat daarbij niet zozeer uit naar de stedelijke hotspots, maar vooral naar de ‘deken van verontreinigende stoffen’ die de gehele Benelux bedekt. Het gaat in dit kader vooral om het terugdringen van de emissies van fijn stof, stikstofdioxide, ammoniak en zwavel afkomstig van landbouw, binnenvaart, huishoudelijke verwarming/houtstook, mobiliteit en mobiele werktuigen. 

Een nieuwe samenwerking op het gebied van armoedebestrijding zal van start gaan. Er zal een studiedag worden georgani- seerd op dit gebied, vanuit het oogpunt van duurzaamheid. 

Om de interactie tussen de generaties te versterken, zal ten slotte een overleg worden gestart om een jaarlijkse bijeenkomst met en tussen jongeren (‘Youth@Benelux’) op te zetten om hen een stem te geven en een intergenerationele uitwisseling van standpunten over een duurzamere samenleving mogelijk te maken. 

Met het oog op de tenuitvoerlegging van bijlage 2 bij de in juli 2019 gepubliceerde mededeling van de Commissie ‘Bescherming en herstel van bossen wereldwijd: de actie van de EU opvoeren’, zal de Benelux-samenwerking zich in het kader van een aanpak waarbij alle stakeholders worden betrokken, specifiek richten op de uitbouw van duurzame voedselimportketens voor kritieke grondstoffen.

PROJECTEN 

Robuuster maken van grensoverschrijdende samenwerking inzake opvang gevolgen klimaatverandering

  • Uitwerking van hoogambtelijke afspraken over gestructureerde samenwerking tussen de beleidsdomeinen (klimaatadaptatie, rampenrisicoreductie, volksgezondheid, transport en energie), met als doel de preventieve aanpak van de gevolgen van toenemende extreme weersomstandigheden ten gevolge van klimaatveranderingen.
Verbeteren van de luchtkwaliteit
  • Organisatie van een Benelux-conferentie ‘Gezonde lucht’. Er zal worden bestudeerd of een politieke verklaring kan worden ondertekend.
  • Uitwerking van een Benelux-standpunt ten aanzien van de aanscherping van de Europese Ecodesign-richtlijn.
  • Gezamenlijk standpunt over de aanscherping  van  de Europese grenswaarden voor fijn stof (op het niveau van de WHO-advieswaarden).

Educatie over milieu en duurzaamheid

  • Formuleren van beleidsaanbevelingen op basis van een in het Vlaamse Gewest georganiseerde conferentie van 18 tot 20 november over de wijze waarop we ons grondgebied op een duurzame manier kunnen inrichten via participatieve leerprocessen met gebruikers.

Dossiers educatie over milieu en duurzaamheid

- Verslag Benelux-conferentie 2019: " Interregionale waarden - Een wereld in verandering : duurzaam leven zonder grenzen? "

Verslag Benelux-conferentie 2017: Leren leven binnen de grenzen van onze Aarde

- Verslag Benelux-conferentie 2014: Leren in transitie

- Verslag Benelux-conferentie 2013: Transitie naar circulaire economie

- Complexiteitssleutels: Pedagogische sleutels tot complexiteitsdenken binnen NME

- Environmental and sustainability education in the Benelux region 

Dossier: De transitie naar een duurzame samenleving: een Benelux-uitdaging

Contactpersoon

M. Naessens

m.naessens@benelux.int

Natuur en Biodiversiteit op Benelux-niveau: Algemene voorstelling van de beleidsprogramma's

Contactpersoon

Marc Naessens

m.naessens@benelux.int


 

EXTERNE BETREKKINGEN

NRW werkt vooral op het gebied van veterinaire aangele- genheden en diervoeders samen met de Benelux-landen om de voedselveiligheid voor burgers te vergroten. Bovendien neemt Duitsland op federaal niveau structureel deel aan de samenwerking inzake diervoeders. Ten slotte kan ook Frankrijk gerichter aan deze samenwerking bijdragen.

De Franse regio Hauts-de-France en de Duitse deelstaat NRW nemen actief deel aan de werkzaamheden ter verbetering van de luchtkwaliteit.

NRW is eveneens een reguliere partner bij de samenwerking op het gebied van de jacht.