Duurzame samenleving

Algemeen

De Benelux sluit volledig aan bij de transitie naar een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.

Het verwezenlijken van de ambities van de strategische EU-agenda 2019-2024[1], met name de kernprioriteit ‘Aan een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa bouwen’ en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties staan hierbij centraal.

De Benelux ijvert voor een duurzame samenleving en gaat daarbij op zoek naar praktische oplossingen voor de huidige uitdagingen en behoeften. 

De coronacrisis herinnert ons eraan dat de mens de grenzen van de biosfeer moet respecteren! Onze drie landen besteden dus bijzondere aandacht aan het behoud van de natuur en de biodiversiteit, ook om op regionaal en grensoverschrijdend niveau te helpen het hoofd te bieden aan de klimaatcrisis. In dit kader, en in overeenstemming met de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030[2], houden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht, Bossen toezicht op de samenwerking op dit gebied, op basis van de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogels en de Benelux-Overeenkomst Natuur en Landschapsbescherming. 

De Benelux-samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit heeft aan belang gewonnen door de toegenomen urgentie om de luchtvervuiling ten behoeve van de burgers te verminderen. 

Anderzijds moet een duurzame samenleving aandacht hebben voor voedselveiligheidsaspecten voor het welzijn van de burger, met name om voedselcrises (zoals de fipronilcrisis) te voorkomen. Hieronder vallen ook de veterinaire aangelegenheden die worden aangestuurd door de Chief Veterinary Officers (CVO's). 

Tot slot wordt opnieuw aandacht besteed aan armoedebestrijding, gezien de rampzalige impact van COVID-19 op kwetsbare groepen en de gevreesde gevolgen van deze crisis voor de bevolking op de langere termijn.

Actueel

Nederland en het Waals Gewest willen nauwer samenwerken na de overstromingen

28 okt. 2021 279

Na de dramatische overstromingen van juli jongstleden heeft donderdag een eerste bilaterale ontmoeting plaatsgevonden tussen een Nederlandse delegatie onder leiding van mevrouw M. Arakelian, Deputy Chief of Mission bij de Ambassade van het Koninkrijk der Nederlanden, en een Waalse ... lees meer

Ondertekening van een samenwerkingsprotocol in het kader van crisisbeheer

15 sep. 2021 1465

Op dinsdag 14 september kwam in Brussel het Netwerk van directeuren generaal van Europese Crisiscentra samen. 20 Europese landen hebben er een samenwerkingsprotocol ondertekend. Dit akkoord structureert de doelstellingen en beklemtoont de bereidheid tot meer internationale samenwer... lees meer

Drie Benelux-platformen actief rond COVID-19

24 nov. 2020 4360

Uit een evaluatie die kort na de eerste ‘coronagolf’ is uitgevoerd, is gebleken dat er behoefte is aan een beter gecoördineerde uitwisseling van informatie tussen de landen, vooral tussen de buurlanden, en met name een verbetering van de wederzijdse informatie over operationele kwe... lees meer

meer nieuwsberichten