Duurzame samenleving

Algemeen

De Benelux sluit volledig aan bij de transitie naar een meer duurzame en rechtvaardige samenleving.

Het verwezenlijken van de ambities van de strategische EU-agenda 2019-2024[1], met name de kernprioriteit ‘Aan een klimaatneutraal, groen, rechtvaardig en sociaal Europa bouwen’ en de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de Verenigde Naties staan hierbij centraal.

De Benelux ijvert voor een duurzame samenleving en gaat daarbij op zoek naar praktische oplossingen voor de huidige uitdagingen en behoeften. 

De coronacrisis herinnert ons eraan dat de mens de grenzen van de biosfeer moet respecteren! Onze drie landen besteden dus bijzondere aandacht aan het behoud van de natuur en de biodiversiteit, ook om op regionaal en grensoverschrijdend niveau te helpen het hoofd te bieden aan de klimaatcrisis. In dit kader, en in overeenstemming met de nieuwe EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030[2], houden de Benelux-directeuren Natuur, Jacht, Bossen toezicht op de samenwerking op dit gebied, op basis van de Benelux-Overeenkomst Jacht en Vogels en de Benelux-Overeenkomst Natuur en Landschapsbescherming. 

De Benelux-samenwerking op het gebied van luchtkwaliteit heeft aan belang gewonnen door de toegenomen urgentie om de luchtvervuiling ten behoeve van de burgers te verminderen. 

Anderzijds moet een duurzame samenleving aandacht hebben voor voedselveiligheidsaspecten voor het welzijn van de burger, met name om voedselcrises (zoals de fipronilcrisis) te voorkomen. Hieronder vallen ook de veterinaire aangelegenheden die worden aangestuurd door de Chief Veterinary Officers (CVO's). 

Tot slot wordt opnieuw aandacht besteed aan armoedebestrijding, gezien de rampzalige impact van COVID-19 op kwetsbare groepen en de gevreesde gevolgen van deze crisis voor de bevolking op de langere termijn.

Actueel

Benelux trekt lessen uit coronapandemie

20 okt. 2022 346

De coronapandemie heeft in onze landen een nooit eerder geziene crisissituatie teweeggebracht, die een doeltreffende en snelle inzet vereiste waarbij bepaalde vaststaande besluitvormingsprocessen op de helling kwamen te staan. Daarom zijn na 30 maanden crisisbeheersing, onder voorz... lees meer

Benelux neemt deel aan de Top van de Grande Région

30 jun. 2022 1164

Het Benelux Secretariaat-Generaal werd voor het eerst uitgenodigd om als waarnemer deel te nemen aan de tussentijdse top van de Grande Région, hetgeen door de vergadering werd toegejuicht. Het versterken van de samenwerking tussen de twee gebieden is een prioriteit voor het huidige... lees meer

Het netwerk van directeuren-generaal van Europese crisiscentra is virtueel bijeengekomen om de crisi...

29 mrt. 2022 675

Deze bijeenkomst was een gelegenheid om de uitdagingen te bespreken en de eerste lessen te trekken uit deze crisis. De verschillende aanwezige landen worden inderdaad met zeer vergelijkbare problemen geconfronteerd, met name bij de aanpak van de stroom van mensen die op de vlucht z... lees meer

meer nieuwsberichten