Onderwijs-samenwerking

AMBITIES

In Europees verband wordt reeds lang gestreefd naar het cre- eren van één Hogeronderwijsruimte in Europa en de Raad van de Europese Unie over Onderwijs streeft ernaar de automatische erkenning van hogeronderwijsdiploma’s te realiseren tegen 2025. Men stelt vast dat dit soepeler en stapsgewijs verloopt via regionale samenwerkingsverbanden, eerder dan rechtstreeks voor de Europese  Hogeronderwijsruimte  als geheel. Door nauwere samenwerking tussen regionale samenwerkingsverbanden zoals de Benelux en de Baltische staten wordt dit proces versneld. 

Op basis van de uitkomst van het Benelux-Buurtalencolloquium (2019) worden conclusies en aanbevelingen, met als doel het versterken van de positie van buurtalen in de diverse onderwijsprogramma’s van de landen, opgesteld en aan de bevoegde ministers voorgelegd.

PROJECTEN 

Werken aan één Hogeronderwijsruimte

  • Uitvoering van de verwachte intentieverklaring van de bevoegde onderwijsministers van de Benelux-landen en de Baltische staten door het uitwerken van een multilateraal verdrag over automatische diploma-erkenning. 

 


EXTERNE BETREKKINGEN  

De Baltische staten en de landen van de Nordic Council werken nauw samen met de Benelux rond de automatische erkenning van hogeronderwijsdiploma’s en in het kader van de Europese Hogeronderwijsruimte.  

De regio’s NRWRijnland-PaltsNedersaksenHauts-de-France en Grand Est zullen bij de samenwerking op het gebied van het buurtalenonderwijs worden betrokken.