Arbeidsmobiliteit

AMBITIES 

Het belangrijkste doel is om op basis van een uitvoeringsplan door middel van concrete gezamenlijke acties bestaande drempels om over de grens te gaan werken te verlagen. Dat kan onder andere door de meeneembaarheid en vergelijkbaarheid van diploma´s en beroepskwalificaties te vereenvoudigen, door vergelijkbare arbeidsmarktgegevens ter beschikking te krijgen als basis voor arbeidsmarktplannen in de grensgebieden en door de persoonlijke, digitale dienstverlening en informatievoorziening aan grenswerkers over wet- en regelgeving en vacatures te verbeteren. 

Belangrijke instrumenten hiervoor zijn de Benelux-informatieportal en de jaarlijkse grensarbeidersbrochures. Ook de haalbaarheid van nieuwe overeenkomsten voor verbetering van de informatievoorziening over  beroepskwalificaties aan grenswerkers of voor wat betreft de vraag naar en het aanbod van werk worden nauwkeurig onderzocht en eveneens zal nagegaan worden hoe de samenwerking tussen kenniscentra en het gebruik van grensoverschrijdende arbeidsmarktplannen in grensgebieden kunnen worden bevorderd. 

Met de uitvoering van een aantal activiteiten (zoals een glossarium ‘diploma’s en beroepen’, geautoriseerde beschrijvingen voor bepaalde knelpuntberoepen en kennisuitwisseling met de erkennende instanties) wordt geprobeerd de informatiedoorstroming over diploma’s, beroepskwalificaties en competenties te verbeteren. 

De snel veranderende economie en de grote impact van de energie- en klimaattransitie vandaag de dag creëren daarnaast ook voortdurend nieuwe beroepen (bijvoorbeeld beroepen gericht op de groene economie, duurzame energie, drones of artificiële intelligentie), waarvoor de Benelux-landen onderwijsprogramma’s moeten inrichten. Een vroegtijdige informatieuitwisseling en afstemming hierover voorkomen onduidelijkheid in de toekomst. 

Ook in de kustvaart is er nood aan meer samenwerking om (eventueel via aanvullende beschikkingen) de wederzijdse erkenning van opvarend personeel voor de Benelux-kust mogelijk te maken. 

PROJECTEN

Bevorderen van arbeidsmobiliteit over grenzen heen
  • Beleidsmatige opvolging van de studie naar de impact van digitalisatie, met speciale nadruk op artificiële intelligentie, op de grensoverschrijdende arbeidsmarkt in de Benelux.
  • Realisering van een nieuw Strategisch Uitvoeringsplan voor de stuurgroep ten aanzien van de grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.
  • Afstemming van initiatieven om de matching van vraag en aanbod in grensgebieden te verbeteren. 
Verbeteren van de erkenning en overdraagbaarheid van beroepskwalificaties
  • Afstemming tussen uitvoeringsorganisaties bij de totstandkoming van nieuwe beroepskwalificaties.
  • Organisatie van informatiebijeenkomsten per beroepssector ter verbetering van de vergelijkbaarheid van diploma’s, beroepskwalificaties en competenties.
  • Afspraak over het afschaffen van beëdigde vertalingen van documenten als diploma’s, bijvoorbeeld door enkel nog ontbrekende informatie op te vragen via het Internal Market Information System (IMI). 
Actualiseren en verbeteren van de informatievoorziening over grensarbeid
  • Redactie van bijgewerkte informatiebrochures, in digitale vorm. Hun doel is om een basis voor algemene informatie te bieden aan professionals in de sector.
  • Modernisering van de informatieportal (herziening structuur en vormgeving), die met de hulp van externe partners verschillende informatiebronnen in één enkel instrument samenbrengt en (toekomstige/bestaande/huidige) grensarbeiders een compact en duidelijk overzicht van de vigerende fiscale en sociale wetgeving biedt.
  • Organisatie van bijeenkomsten met statistische diensten om verder te werken aan het vergelijkbaar maken van gegevens ten aanzien van de belangrijkste arbeidsmarktindicatoren.

 


 

EXTERNE BETREKKINGEN 

NRW neemt deel aan alle activiteiten die in verband met het stimuleren van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit worden ondernomen, als lid van het strategisch overleg arbeidsmobiliteit, in verband met het verbeteren van de erkenning en overdraagbaarheid van beroepskwalificaties en het actualiseren en verbeteren van de informatievoorziening over grensarbeid.