Energie

AMBITIES

 

Regionale energiesamenwerking is inmiddels een onmisbare pijler van de EU-strategie om te komen tot een eengemaakte energiemarkt. De Benelux heeft de ambitie om d.m.v. het faciliteren van het overleg met onze Penta-buurlanden en de landen rondom de Noordzee verder te bouwen aan een sterke markt die hernieuwbare energie een plek kan geven en ruimte biedt aan snelle innovaties op energievlak.

De voorbije jaren is van onderop ook een heropleving van Benelux-samenwerking zichtbaar geworden. De oprichting van het Benelux Energie Expertise Netwerk en de verkenning op het vlak van waterstof zijn goede
voorbeelden. Er zal dan ook worden verder gewerkt op basis van de actiepunten inzake waterstof die de landen in 2018 hebben opgeleverd. In het Pentalateraal Energie Forum worden het crisisbeleid en de verhoging van de leveringszekerheid verder uitgebouwd, wordt het marktmodel verfijnd en wordt gekeken hoe de samenwerking ‘future-proof’ kan worden. Ten slotte vervult ook het Gas Platform een belangrijke rol in de kwesties over  grensoverschrijdende leveringszekerheid. De insteek is om de grensoverschrijdende leveringscapaciteit te optimaliseren door het onderling afstemmen van benodigde investeringen in de energie infrastructuur.
In lijn hiermee worden in samenwerking met de Europese Commissie risicoanalyses uitgevoerd om eventuele bottlenecks in kaart te brengen. Tevens wordt in het Gas Platform in goede harmonie gesproken over grensoverschrijdende oplossingen rondom het Gronings gas.

 

Benelux Talanoa logoweb.jpg


 

PROJECTEN

 

Verhogen van de voorzieningszekerheid en versterken van de elektriciteitsmarkt in de Benelux door het Pentalateraal Energie Forum

• Oplevering van een leveringszekerheidsstudie op Pentalateraal niveau, onderbouwd met een gezamenlijke
visie voor grensoverschrijdende investeringen;
• Opvolging van de crisisoefening ‘Pentex 2018’ in de vorm van een handleiding op hoofdlijnen voor grensoverschrijdende crisissituaties met betrekking tot elektriciteitsvoorziening;
• Definiëring en afstemming van indicatoren om het goed functioneren van de flow-based marktkoppeling te toetsen, aangevuld met een halfjaarlijkse monitoring van de resultaten van de flow-based marktkoppeling en publicatie van resultaten en aanbevelingen;
• Regionale dialoog op Pentalateraal niveau inzake Geïntegreerde Energie- en Klimaatplannen;
• Verdere implementatie van de nieuwe verordening inzake de bevoorradingszekerheid van aardgas (2017/1938) via het Gas Platform.

Faciliteren van de transitie naar een koolstofarme economie

• Uitwerking van de aanbevelingen uit de Benelux Talanoa klimaatdialoog over duurzame financiering, koolstofbeprijzing en circulaire 
• Oplevering, in het kader van de Noordzeesamenwerking, van een actieplan met relevante opties voor de Benelux-landen voor gezamenlijke hernieuwbare energieprojecten en gecoördineerde
netwerkinfrastructuur;
• Benelux-samenwerking inzake maatschappelijke aanvaarding van energieprojecten in het kader van de energietransitie. Samenwerken op het gebied van duurzame waterstof
• Inventarisatie van mogelijke en zinvolle werkvelden binnen de Benelux op het gebied van groene waterstof;
• In kaart brengen en technische stand van zaken met betrekking tot de transmissie- en distributienetwerken
van aardgas en verkenning van de mogelijkheden van injectie van waterstof in deze netwerken;
• Verkenning van de mogelijkheden om de harmonisatie van de veiligheidsnormen voor hulpdiensten, de opleiding van technici en de bewustmaking van de consument te faciliteren.

Inzetten van kennis en expertise voor de energietransitie

• Organisatie van energie-events in samenwerking met leden van het Benelux Energie Expertise
Netwerk met als doel de leden een platform te bieden en elkaar grensoverschrijdend te inspireren op het vlak van de energietransitie;
• Verkenning van een aantal nieuwe thema’s, met eventueel de steun van kennisinstellingen, zoals het potentieel en de rol van zonne-energie bij de energietransitie in de Benelux, toekomstige behoeften aan geschoold personeel en opleidingen in een getransformeerde Benelux-energiesector.
• Verkenning van de mogelijkheden om de harmonisatie van de veiligheidsnormen voor hulpdiensten, de opleiding van technici en de bewustmaking van de consument te faciliteren.

Inzetten van kennis en expertise voor de energietransitie


• Organisatie van energie-events in samenwerking met leden van het Benelux Energie Expertise Netwerk met als doel de leden een platform te bieden en elkaar grensoverschrijdend te inspireren op het vlak van de energietransitie;
• Verkenning van een aantal nieuwe thema’s, met eventueel de steun van kennisinstellingen, zoals het potentieel en de rol van zonneenergie bij de energietransitie in de Benelux, toekomstige behoeften aan geschoold personeel
en opleidingen in een getransformeerde Benelux-energiesector