Projecten transport & logistiek

AMBITIES

De klimaat- en energieplannen van de lidstaten kennen ook ambitieuze targets voor transport en logistiek. In dit licht is het nieuwe thema nul-emissie vrachtvervoer nu dringender dan ooit. Bovendien is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in digitale technieken die het vervoer slimmer en efficiënter moeten maken. Een hele reeks aan projecten die een digitale component hebben en binnen de Benelux alvast kunnen worden getest zijn dan ook in dit jaarplan opgenomen. Bovendien draait de proef met de digitale vrachtbrief op volle toeren. 

Ook wordt gekeken naar de bestaande infrastructuur die deels klaar moet worden gestoomd voor nieuwe techniek en schone voertuigen en tegelijkertijd de capaciteit moet verhogen, bijvoorbeeld als het gaat om het aantal veilige parkings voor vrachtwagens op de Trans-Europese transportnetwerken, de TEN-T corridors. 

Daarnaast wordt verder gekeken naar mogelijkheden om samen te werken op het vlak van regelgeving met betrekking tot de (elektrische) fiets, waarbij men kan denken aan projecten rondom grensoverschrijdende fietssnelwegen, gezamenlijke promotiecampagnes en verkeersveiligheid

Nieuwe modaliteiten en een andere aandrijving bieden een kans om de Benelux ook in de toekomst als logistieke draaischijf in Europa te laten fungeren zonder tekort te doen aan de klimaatdoelstellingen. Daarom wordt bijvoorbeeld met Spanje, Duitsland en Frankrijk intensief samengewerkt aan de implementatie van de Europese drone regulering. Tevens zal gekeken worden naar de toepasbaarheid van de hyperloop techniek op bepaalde routes.

In het kader van de verkeersveiligheid, streven de Benelux-partners naar een verdere terugdringing van het aantal verkeersslachtoffers. Een themadag rijopleidingen zal worden georganiseerd, met speciale aandacht voor beginnende bestuurders. Ook zullen de effecten op de verkeersveiligheid van de opkomst van innovatieve (elektrische) voertuigen en het hierop ontwikkelde beleid worden besproken. 

De proeftuinfunctie van de Benelux krijgt verder vorm door een aantal grensoverschrijdende proeven met o.a. ‘smart shipping’, ‘mobility as a service’ (MaaS) en, eventueel, een verruiming van de mogelijkheid voor elektrische vrachtwagens om meer gewicht voor batterijoplossingen beschikbaar te maken. De lopende grensoverschrijdende proef met langere en zwaardere vrachtwagencombinaties wordt verder opgevolgd en waar mogelijk uitgebreid.

PROJECTEN

Digitaliseren van de logistieke keten

 • Ontwikkeling van een gezamenlijk digitaal platform als vervolgstap binnen de proef digitale vrachtbrief. Dit platform is gericht op interoperabiliteit bij gegevensuitwisseling tussen overheden en industrie, hetgeen van groot belang is om de digitale vrachtbrief verder tot een succes te maken. Het wordt zo ingericht dat uitbreiding naar buurlanden mogelijk is.
 • Opstart van een grensoverschrijdend proefproject documentloos varen om te komen tot digitalisering van vrachtdo- cumenten die een binnenvaartschipper verplicht aan boord moet hebben. Dit proefproject wordt zo nodig omkaderd door een juridisch instrument.
 • Testen van het digitaal gebruik van de communautaire vervoersvergunning in een proefproject waarbij grensoverschrijdend toegang voor inspecteurs tot betreffende nationale databanken wordt mogelijk gemaakt om na te gaan of een voertuig ‘gedekt is’ door een dergelijke vergunning. Hierbij zou eventueel de verplichting afgeschaft kunnen worden tot het aan boord hebben van een fysieke kopie van communau- taire vervoersvergunning.
 • Digitalisatie vergunningverlening voor uitzonderlijk vervoer vindt plaats door de opzet van een gezamenlijk digitaal systeem voor vergunningverlening en opvolging (track & trace), hetgeen moet leiden tot een sterke verbetering van de monitoring van deze transporten. Indien nodig wordt dit ondersteund door een juridisch instrument.
Verduurzamen van de Benelux-transport en -logistiek
 • Uitrol van alternatieve brandstoffen door de implementatie van de politieke verklaring van 7 december 2017 rond e-mobility services teneinde het voor bestuurders van elektrische voertuigen gemakkelijker te maken om in de Benelux hun wagen op te laden en hiervoor te betalen.
 • Vergelijking van financiële stimulansen en nationale strategieën met betrekking tot de (tweedehands)markt voor elektrische voertuigen.
 • Bevordering van nul-emissie vrachtwagens door het aanpassen van de Beschikking van het Comité van Ministers inzake de afmetingen en massa’s van bedrijfsvoertuigen en personenauto’s welke in het internationaal verkeer op het grondgebied van een Benelux-land worden toegelaten (M (89) 7). Op Europees niveau is recent besloten het maximumgewicht voor grensoverschrijdend vervoer te verhogen van 40 naar 42 ton als dat vervoer met nul-emissie voertuigen plaatsvindt. In Benelux-verband geldt een maximumgewicht bij grensoverschrijding van 44 ton. In dezelfde gedachtenlijn zou het maximumgewicht voor nul-emissie voertuigen verhoogd worden om ook in de Benelux een gelijk speelveld te garanderen en tegelijkertijd de verduurzaming maximaal te stimuleren.
 • Afstemming van milieuzones door het maken van afspraken over een verbeterde uitwisseling van (kenteken)gegevens, communicatie richting de gebruiker en wederzijdse erkenning van ontheffingen en afstemming over zero-emissiezones.
Innoveren binnen de Benelux-transport en -logistiek
 • Smart Shipping: in het kader van de beoogde Intelligente Transport Systemen (ITS)-beschikking wordt een proefproject tussen Duisburg-Rotterdam-Antwerpen-Luik-Duisburg opgezet, waarbij een betere benutting van de infrastructuur rondom de klok wordt nagestreefd. Doel bij smart shipping is ook het economisch rendabel maken van binnenvaart met kleinere schepen op kleinere vaarwegen.
 • Facilitering van het verlenen van grensoverschrijdende diensten met behulp van drones door de geharmoniseerde toepassing van de Europese Verordening 2018/1139 inzake gemeenschappelijke regels op het gebied van burgerluchtvaart zoals de vaardigheden van piloten en de geografische zones.
 • Ondersteuning van de ontwikkeling Mobility as a Service (MaaS) middels uitwerking van een grensoverschrijdend proefproject waarin toegewerkt wordt naar gezamenlijke standaarden om grensoverschrijdende interoperabiliteit van plannen, boeken en betalen te realiseren.
 • Verhoging van de beschikbaarheid van veilige truck parkings langs snelwegcorridors wordt bespreekbaar gemaakt op een evenement over hoe de beschikbaarheid en kwaliteit van snelwegparkings voor trucks verbeterd kan worden op de TEN-T corridors die over Benelux-grondgebied lopen. Doel is om te komen tot een gecoördineerde aanpak van de herinrichting en creatie van truck parkings langs TEN-T corridors.
 • Organisatie van minstens drie gezamenlijke inspecties in het kader van het Benelux-Verdrag betreffende grensoverschrijdende samenwerking inzake wegvervoerinspectie (Verdrag van Luik). Hierbij worden inspecteurs grensoverschrijdend ingezet om uniformiteit in controle en handhaving te bevorderen. Er wordt verder gewerkt aan grensoverschrijdende risk-rating. Daarnaast wordt de samenwerking rond inspec- tiediensten ook verdiept in het kader van Euro Contrôle Route (ECR), waaraan de drie Benelux-landen deelnemen en dat inzet op harmonisatie van de controleprocedures, geza- menlijke opleidingen, grensoverschrijdende controles, de bestrijding van de tachograaffraude en fraude met milieuvriendelijke brandstofadditieven.

EXTERNE BETREKKINGEN 

Strategisch overleg 

NRW neemt sinds enkele jaren deel in het Strategisch overleg Verkeer en Vervoer.  

Inspectiediensten rond transport en Euro Contrôle Route 

Het verdiepen van de samenwerking rond inspectiediensten is de belangrijkste taak van Euro Contrôle Route (ECR). ECR heeft inclusief de Benelux 14 Europese leden (waaronder de buurlanden Frankrijk en Duitsland). De ondertekenings- en ratificatieprocedure naar een Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking wordt gefinaliseerd en de verhuizing van de ECR-zetel naar Den Haag voorbereid. Het Secretariaat-Generaal zal ECR hierbij verder ondersteunen totdat de ECR-zetel daadwerkelijk naar Den Haag is verhuisd.  

Documentloos varen 

NRW zal betrokken worden bij het proefproject rond documentloos varen dat tracht te komen tot digitalisering van vrachtdocumenten die een binnenvaartschipper verplicht aan boord moet hebben.  

Smart shipping 

NRW zal deelnemen aan het proefproject dat in het kader van de ITS-Beschikking tussen Duisburg-Rotterdam- Antwerpen-Luik-Duisburg wordt opgezet.  

Mobility as a Service (MaaS) 

Sinds de lancering van dit thema binnen de Benelux is NRW een deelnemer aan het overleg en zal NRW ook een rol opnemen in een te lanceren grensoverschrijdend proefproject.  

Drones 

Wat drones betreft plegen de Benelux-landen overleg met Duitsland, Frankrijk en Spanje over de implementatie van Europese wetgeving.  

Fietsbeleid 

Binnen de dichtbevolkte Benelux en NRW wordt gefocust op de fiets als alternatief voor de auto bij reisafstanden tot circa 25 km.