Arbeidsmarkt

Algemeen

In de afgelopen jaren hebben de Benelux-landen en Noordrijn-Westfalen (NRW), door een betere coördinatie van
de ondersteuning, ervoor gezorgd dat grensregio’s beter in staat zijn om te komen tot effectief grensoverschrijdend arbeidsmarktbeleid. In de Beneluxaanbeveling van 2014 hebben de Benelux-landen ervoor gekozen zich in de eerste plaats te richten op de verbetering van de structuur van de persoonlijke
en digitale dienstverlening aan grenswerkers, op de meeneembaarheid van diploma’s en kwalificaties
in het (beroeps)onderwijs en op de ontwikkeling van samenhangende en vergelijkbare statistische arbeidsmarktgegevens. Daarnaast is tijdens een brainstormbijeenkomst aangegeven dat een nauwere samenwerking ten aanzien van andere onderwerpen onderzocht moet worden. Het betreft hier onder andere bevordering van werkgelegenheid van jongeren, 55+’ers en langdurige werkzoekenden, de positie van zelfstandigen zonder personeel, het belang van buurtalen in grensgebieden, bevordering van de fysieke toegankelijkheid van werkgelegenheid aan de andere kant van de grens en het versterken van de samenwerking tussen de uitvoeringsorganen aan beide zijden van de grens.

Het is van belang de samenwerking met de Grande Région voort te zetten en de ervaring en kennis opgedaan
in Benelux-verband in te brengen op EU-niveau. Vandaar dat er extra aandacht is voor de verzameling van statistieken over Benelux-grenswerkers en het verbeteren van de persoonlijke en digitale dienstverlening aan grenswerkers.

STRATEGISCH OVERLEG

In het Strategisch overleg hebben de ministeries van Werk zitting. Wanneer de agenda daarom vraagt, kunnen zij andere bevoegde ministeries uitnodigen deel te nemen. Het overleg ziet in hoofdzaak toe op de uitvoering van de Benelux-aanbeveling van 2014 inzake grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit.

Actueel

Benelux zet rijkdom buurtalen in de verf

22 nov. 2019 72

De Benelux-landen en de aangrenzende regio’s kennen een grote rijkdom aan diverse talen. Naast vele plaatselijke dialecten en streektalen zijn - afgezien van het Engels -Frans, Nederlands, Luxemburgs en Duits de standaardtalen die tegelijkertijd ook buurtalen van elkaar zijn. De m... lees meer

Benelux-landen en Baltische Staten willen elkaars diploma’s erkennen

08 nov. 2019 138

Onder Luxemburgs Voorzitterschap ondertekenden de ministers bevoegd voor Hoger Onderwijs * van de Benelux-landen met hun ambtsgenoten van de Baltische Staten (Estland, Letland en Litouwen) een intentieverklaring  over de automatische erkenning van de niveaus van de diploma’s Hoger ... lees meer

Digitale Benelux-informatiebrochures voor grensarbeiders geactualiseerd

12 sep. 2019 58

Het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie heeft de informatiebrochures voor de meer dan 80.000 grensarbeiders tussen België, Nederland en Luxemburg en voor professionals in de sector, geactualiseerd.  Grensarbeiders hebben te maken met wetgeving van twee landen (woon- en werkl... lees meer

meer nieuwsberichten